FINANCIRANJE PRIKLJUČIVANJA NA JAVNU VODOOPSKRBU NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE PROGLAŠENA KATASTROFA

Upravno vijeće Hrvatskih voda kojem predsjeda ministar Tihomir Jakovina dopunilo je Odluku o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2014. godinu. Navedenom dopunom omogućeno je financiranje svih kućnih priključaka na građevine za javnu vodoopskrbu na područjima za koja je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20. svibnja 2014. godine proglašena katastrofa, a koje će se financirati iz naknade za korištenje voda.

Ukupna predviđena ulaganja u sanaciju šteta na priključcima na vodne građevine procijenjena su na 19,4 milijuna kuna. Sredstva će se utrošiti na rekonstrukciju i obnovu vodoopskrbnog sustava i 4226 priključka na građevine za javnu vodoopskrbu.

 

 

Preuzeto sa: www.mps.hr